2007 TIEFF Staff

 

Festival Staff

Festival President Tai-Li HU

Festival Director Wen-Ling LIN

Festival Coordinator Yu-Ling CHEN

International Coordinator Kirk FONG

Domestic Coordinator Ching-Wen CHOU

Promotion Specialist Kite CHEN

 

Executive Committee

Tai-Li HU

Wen-Ling LIN

Mei-Hua LAN

Daw-Ming LEE

Shi-Zhong XIE

Pei-Yi KUO

Ren-Chang HSIEH

Futuru C. L. TSAI

Teng-Yue MA

Tzu-Ning LI

 

Selection Committee

Chairperson: Tzu-Ning LI

Co-chairperson: Pei-Yi KUO

Ya-Wei WANG

Wei-Tsy WANG

Wen-Ling LIN

Tai-Li HU

Chia-Yu HU

Teng-Yue MA

Allen CHUN

Mau-Thai CHEN

Pi-Chen LIU

Futuru C. L. TSAI

Ren-Chang HSIEH

Mei-Hua LAN

 

English Editor

Teri J. Silvio

 

Website Design

Hung-Min TZENG

 

Art Design

Chia-Yi CHAO